Các lớp nhân vật
Hiệp Khách
Độ khó
Sát thương
Sinh tồn
Kiểm soát
Linh hoạt
PvE
PvP
Đao Khách
Độ khó
Sát thương
Sinh tồn
Kiểm soát
Linh hoạt
PvE
PvP
Thần Binh
Độ khó
Sát thương
Sinh tồn
Kiểm soát
Linh hoạt
PvE
PvP
Huyền Vũ
Độ khó
Sát thương
Sinh tồn
Kiểm soát
Linh hoạt
PvE
PvP
Huyền Sư
Độ khó
Sát thương
Sinh tồn
Kiểm soát
Linh hoạt
PvE
PvP
Minh Sư
Độ khó
Sát thương
Sinh tồn
Kiểm soát
Linh hoạt
PvE
PvP
Dược Sư
Độ khó
Sát thương
Sinh tồn
Kiểm soát
Linh hoạt
PvE
PvP
Nhạc Sư
Độ khó
Sát thương
Sinh tồn
Kiểm soát
Linh hoạt
PvE
PvP